โรงพยาบาลโพธาราม

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ผลงานวิชาการ ปี 2553

ดัชนีบทความ
ผลงานวิชาการ ปี 2553
กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก
กลุ่มงานจักษุวิทยา
กลุ่มงานวิสัญญี
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ด้านการพัฒนาจิตปัญญา
ทุกหน้า

กลุ่มงานอายุรกรรม

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

- การพัฒนารูปแบบงานบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

โดย กนกวรรณ สินลักษณทิพย์, วรรณา สัตย์วินิจ, อภินันท์ ชูวงศ์ และคณะ

ที่ปรึกษา วัชระ ก้อนแก้ว, สมชาติ โตรักษา, พีระ ครึกครื้นจิตร

พิมพ์ใน วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่19 ฉบับเพิ่มเติม 2 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) 2553


- มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤต

โดย กนกวรรณ สินลักษณ์ทิพย์ , วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), วัชระ ก้อนแก้ว , พ.บ.,ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), วรรณา สัตย์วินิจ (พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ), อภินันท์ ชูวงศ์ (พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ)

พิมพ์ใน วารสารวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม) 2553


- ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใส่คาสายสวนปัสสาวะตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยใส่คาสายสวนปัสสาวะ ในหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม โรงพยาบาลโพธาราม

โดย ทิวาพร ไตรรงค์วิจิตร์์, ประมวน สะสุนทรและคณะ

หน่วยงาน หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมชั้น 1 และ 4 โรงพยาบาลโพธาราม


- การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันปอดอักเสบ

โดย สมใจ สายลม, นาตยา ปริกัมศิล และคณะ

หน่วยงาน หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี


- การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2553

โดย วรรณา สัตย์วินิจ, อภินันท์ ชุวงษ์

หน่วยงาน หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี


- การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดำเพื่อลดการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2551-2553

โดย มารินทร์ ยิ้มย่อง, ภัทรา อารักษ์พุทธนันท์, สุดารัตน์ จันทนะ

หน่วยงาน หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง


- กาัรพัฒนารูปแบบการดูแลพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับโดยใช้นาฬิกาพลิกตะแคงตัว หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2552-2553

โดย นฤมล คุณสุวรรณ, สุรีย์พร ศรีสำเภา, รัตนา ม่วงพิมพ์ และคณะ

หน่วยงาน หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย


- ศึกษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาในคลินิกเบาหวานและศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอโพธาราม

โดย วัชระ ก้อนแก้ว, รัมภา โสดจำปา, ภูริศา ปลีฟัก, เพ็ญแข ชีวยะพันธุ์, มัลลิกา ไอยราพัฒนา

หน่วยงาน ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน


- การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันและโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทางโทรศัพท์ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี 2553

โดย สุดารัตน์ จันทนะ, ปัทมา มิตรธรรมศิริ และ อภินันท์ ชูวงษ์

หน่วยงาน หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง


- การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือด ด้วยระบบพยาบาลเจ้าของไข้ หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลโพธาราม ปีงบประมาณ 2553

โดย ประทุมพร รุจิเจริญวรรณ, สุภาพร พวงสุวรรณ์ และสุดใจ อวิคุณประเสริฐ

หน่วยงาน งานไตเทียม


- การพัฒนารูปแบบการเจาะเลือดเพาะเชื้อในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลโพธาราม

โดย พิทยา ทรัพย์วิริยะกุล และคณะ

หน่วยงาน หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลโพธาราม


- ผลของการใช้ HOPE เป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ H1N1 2009 ในผู้ป่วยและบุคลากร โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดย พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 08:36 น.