โรงพยาบาลโพธาราม

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ผลงานวิชาการ ปี 2554

หอผู้ป่วยศัลยกรรม

ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่เข้ารับการรักษา

A MODEL DEVELOPMENT OF HEAD INJURY PATIENTS ADMITTED IN PHOTHARAM HOSPITAL

โดย. ชวนขวัญ สิทธิภมร และคณะ


หอผู้ป่วยพิเศษสูตินรีเวชกรรม

การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น งานฝากครรภ์

THE DEVELOPMENT OF TEENAGE PREGNANCY IN ANC CLINIC

โดย. เมตต์นรา สินธุเจริญ, นวรัตน สอนไข่, สาคร เรืองตระกูล


งานบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การพัฒนาการให้ข้อมูลการรับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยและญาติ

A MODEL DEVELOPMENT OF SERVICE INFORMATION IN EMERGENCY ROOM PHOTHARAM

โดย. ทิพวรรณ  จันทร์ทอง, รัตติยา  ฐิตยานุวัฒน์ และคณะ


งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

การพัฒนารูปแบบการติดตามดูแลผู้ที่มีความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลโพธาราม ปี พ.ศ.2552 – 2554

โดย. วันวิสาข์  สุขหวาน  และคณะ


หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง และทีมสหสาขาวิชาชีพ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงโรงพยาบาลโพธาราม ปีงบประมาณ 2552 - 2554

A MODEL DEVELOPMENT OF CARE IN PATIENTS WITH SEPSIS SYNDROME, MEDICAL DEPARTMENT OF PHOTARAM HOSPITAL, RATCHABURI PROVINCE, 2009 - 2011.

โดย. ภัทรา อารักษ์พุทธนันท์, ปัทมา มิตรธรรมศิริ, อภินันท์ ชูวงษ์ , อาภรณ์ ม่วงเขียว, มารินทร์ ยิ้มย่อง


หอผู้ป่วยพิเศษ 2

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย โดยใช้ความรู้เชิงประจักษ์

Development of Clinical Practice Guidelines for Prevention of Drug Administering Error in Patient at Private Ward 2, Photharam Hospital, Ratchaburi Province

โดย. สมหญิง ลมูลพักต์ และคณะ


หอผู้ป่วยสูตินรีเวช

ประสิทธิภาพการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง โดยใช้ MgSO4 เข้มข้น โรงพยาบาลโพธาราม ปีงบประมาณ 2554

โดย. ภาวนา พุกภูษา, ชลลดา คูสุวรรณ, กุลวดี ตาปะสี, นิตยา พุกกำเนิด และคณะ


หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม

การป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล โรงพยาบาลโพธาราม ปี 2554

Prevention of Catheter – associated urinary tract infection by Participate in Care giver ,Private unit Medical, Photharam Hospital , 2011

โดย. ทิวาพร ไตรรงค์วิจิตร์, ประมวน สะสุนทร, พยุง เมฆพยับ และคณะ


หน่วยไตเทียม

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมพฤติกรรมการจำกัดน้ำ เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวระหว่างวันฟอกเลือด ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว โรงพยาบาลโพธาราม ปี 2554

The Development of a Clinical Nursing Practice Guideline for Promoting Fluid Restriction Behavior to Control Interdialytic Weight Gain by Patient and Family Participation in Potharam Hospital, 2011

โดย. กาญจนา ศศิธร และคณะ


หน่วยไตเทียม

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลโพธาราม ปีงบประมาณ 2554

โดย. ประทุมพร รุจิเจริญวรรณ และคณะ


ห้องวิสัญญี

ประสิทธิผลการเพิ่มอุณหภูมิกายผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นด้วยนวัตกรรม “ผืนผ้าอุ่นใจ”

โดย. นงนุช สุขพูล และคณะ


งานควบคุมและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

การพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในอำเภอโพธาราม แบบยั่งยืนโรงพยาบาลโพธาราม

A Sustainable of Control, Prevent and Surveillance Dengue fever model development in Photharam District.

โดย. ธัญญลักษณ์ บริรักษ์, นพพร สุขสวาท


คลินิกเบาหวาน

ช่วยชาติ ช่วยโรงพยาบาล ด้วยการนำยากลับมาพบแพทย์ทุกครั้ง ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 – เมษายน 2554

โดย. วรรณพร โพธิสารสกุล และคณะ


ห้องผ่าตัด

การพัฒนารูปแบบการจัดชุดเครื่องมือผ่าตัด ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลโพธาราม ปีงบประมาณ 2553

โดย. กัญญา ป้อมสุข และคณะ


หอผู้ป่วยศัลยกรรม

ผลของการใช้แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวน โรงพยาบาลโพธาราม พ.ศ.2553

โดย. ดรุณี สุวรรณบำรุง, อรอุมา บุตรชา, ปัทมา ชัยสิทธิวงศ์ และอิงอร พงศ์พุทธชาติ


แผนกผู้ป่วยนอก

ประสิทธิผลของการเช็ดตัวลดไข้ในอ่างน้ำต่อการจัดการอาการไข้ในเด็กเล็กอายุ 1-5 ปี

The Efficacy of Tepid Sponge Bathing to Management of the Yong 1- 5 years Children with Fever: Photharam Hospital, Ratchaburi.

โดย. อรพินท์ ตราโต และคณะ


งานผู้ป่วยหนัก

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยา High Alert Drug ที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดดำส่วนปลาย โรงพยาบาลโพธาราม

A model development of patient care for concentrate High Alert Drug to prevent phlebitis in intensive care unit, photharam hospital 2011

โดย. สุภาพ จิรัคคกุล และคณะ


กลุ่มงานจักษุ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกแบบครบวงจร โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2554

โดย. เพ็ญรุ่ง วงศ์สำราญ, ธนวรรณ สินประเสริฐ, สุรีพร ตันติอำนวย และคณะ


กลุ่มการพยาบาล

ผลของการพัฒนารูปแบบในการดูแลผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

A MODEL DEVELOPMENT OF DEPRESSION AND ATTEMPTED SUCIDE PATIENT SERVICE AT PHOTHARAM HOSPITAL, RATCHABURI.

โดย. ปราณี เตชรัตน์, ชวนขวัญ สินธิ์ภมร


คลินิกไตเทียม

เอี๊ยมนิรภัย (Safety Cloth) นวตกรรมในการป้องกันแผลเปียกน้ำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลในผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดวางสายล้างไตทางช่องท้อง

โดย. รสสุคนธ์ ตันติวิชิตเวช, รัตน์ใจ เหลือทรัพย์สิน


กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

ลีนและระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ กับการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

LEAN and LIMS to CQI

โดย. วทันยา ธันย์ชนกพงศ์ และคณะ


หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ

โครงการประสิทธิผลการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการให้ความรู้อย่างมีรูปแบบของผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในกระแสเลือด โรงพยาบาลโพธาราม

The Effectiveness of Experience Exchange Group and Learning Program for Diabetes Mellitus Patients on Related Health Behaviors and Blood Sugar Levels at Photharam hospital

โดย. เสริมทรง จันทร์เพ็ญ, สายหยุด เล่นวารี


แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่วัสดุยึดตรึงในร่างกายโดยใช้การดูแลผู้ป่วยรายกรณี โรงพยาบาลโพธาราม พ.ศ.2553

โดย. พิมพ์ณภัส ทับทิม และคณะ


งานห้องคลอด

การพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้คลอดรับใหม่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังคลอด งานห้องคลอด โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดย. พิมาน จบกลศึก, พจนา ปรัชญารัตนเมธี และเจ้าหน้าที่ห้องคลอด


ตึกสงฆ์อาพาธ

ผลสัมฤทธิ์การให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลโพธาราม

โดย. เสริมทรง จันทร์เพ็ญ, วชิราภรณ์ โชคมงคลวิบูรณ์ และคณะ


หน่วยงานกุมารเวชกรรม

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกเพื่อป้องกันภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ หน่วยงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลโพธาราม

โดย. จิตรา เสลาหลัก, กาญจนา โพธิวิหค


คลินิกเบาหวาน

การศึกษาระดับน้ำตาลในเลือด ค่า HbA1c ค่า Creatinine และค่ารักษาพยาบาล ของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลโพธาราม ปี 2553

โดย. ภก.สุชัย อุดมคำ


ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเวลา

การจัดการปัญหาและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลโรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม ปี 2553

โดย. ภก.สุชัย อุดมคำ


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 08:36 น.